יצירת קשר

אנא מלא/י את הפרטים
ונחזור אליך בהקדם
אנא מלאו את טופס - יצירת קשר

החל מיום 01.08.2022 תחול הפחתה נוספת בשימוש במזומנים ושיקים

החל מיום 01.08.2022 תחול הפחתה נוספת בסכום העסקאות במזומן המותרות על פי חוק.

הסכום המרבי אשר יותר לתשלום אצל עוסק יעמוד על 6,000 ₪ במקום 11,000 ₪

בין אנשים פרטיים יעמוד הסכום על 15,000 ₪ במקום 50,000 ₪, למעט, במקרה של רכישת רכב ע"י אדם פרטי בו התקרה תעמוד על 50,000 ₪.

 

סנקציות

בחוק נקבעו סנקציות בגין הפרת הוראותיו. ההגבלות חלות על שימוש במזומנים. הן על המשלם והן על המקבל אותם. הן על עוסקים והן על אנשים פרטיים. גם אם המזומנים יתקבלו כשכר עבודה, הלוואות, תרומות או כמתנות.

שיעורי הקנסות המנהליים שיחולו הם -

 1.  אם התשלום במזומן, התשלום בצ'ק או צ'ק מוסב הוא עד 25,000 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 10%

 2.  אם התשלום במזומן, התשלום בצ'ק או הצ'ק המוסב הוא מ-25,000 ₪ עד 50,000 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 15% .

 3. אם התשלום במזומן, התשלום בצ'ק או הצ'ק המוסב גבוה מ-50,000 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 25%.

 4. לעניין מקבל תשלום במזומן עבור שכר עבודה בסכום של מ-6,000 ₪ ועד 8,500 ₪, שיעור הקנס המנהלי יעמוד על 5% .

בעבירה מנהלית חוזרת יתווסף על הקנס המנהלי הקבוע לאותה עבירה, סכום השווה לקנס המנהלי הראשון. נקבע שעבירה מנהלית חוזרת תהיה עבירה שנעברה בתוך שנתיים מהעבירה הקודמת של אותה הוראה בחוק שבגינה הוטל הקנס המנהלי. וכן נקבע כי מיום 1.8.2022 לא יוטל קנס מנהלי על עובר עבירה של קבלת תשלום שכר עבודה במזומן בסכום של עד 8,500 ₪, אלא אם נשלחה לו התראה לפיה אם יעבור את העבירה פעם נוספת יוטל עליו קנס מנהלי בשל אותה עבירה.

 

תמצית ההגבלות החלות על תשלום במזומן

 1.  עוסק לא ייתן או יקבל תשלום במזומן עבור עסקה במסגרת עסקו. אדם שאינו עוסק (לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו), לא ייתן תשלום במזומן לעוסק, אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪ ( מיום 1.8.2022 – 6,000 ₪).

 2.  אדם שאינו עוסק (לרבות עוסק שלא במסגרת עסקו), לא יקבל או ייתן לאדם אחר תשלום במזומן עבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 50,000 ₪ (מיום 1.8.2021 – 15,000 ₪ למעט לגבי מכר רכב פרטי שיישאר עד 50,000 ₪).

 3. עוסק לא יקבל תשלום במזומן מתייר עבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 55,000 ₪.

 4. עו"ד או רו"ח לא יקבל, במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח, סכום במזומן העולה על סך של 11,000 ₪ או 50,000 ₪, לפי העניין, לכל שירות עסקי (מיום 1.8.2022 – 6,000 ₪ או 15,000 ₪ בהתאמה).

 5. אדם לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כתרומה או כהלוואה (למעט ביחס להלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח) אם עולים הם על סך של 11,000 ₪ (מיום 1.8.2022 – 6,000 ₪).

 6. אדם לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה, אם הסכום עולה על סך של 50,000 ₪ (מיום 1.8.2022 – 15,000 ₪). ההגבלות המפורטות לעיל, לא יחולו על תשלומים במזומן, בין קרובי משפחה (למעט בעניין שכר עבודה), וכן על רשות מרשויות המדינה (שיקבעו בצו).

 7. רוכש זכות במקרקעין חייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, יכלול בהצהרה אחד מאלה:

א.      פרטי אמצעי התשלום שבו ניתנת התמורה בצירוף אסמכתאות.

ב.      הצהרה כי במועד מתן ההצהרה פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לו. אולם, יהיה חייב לדווח את פרטי אמצעי התשלום תוך שישה חודשים, מהמועד שבו החזקה במקרקעין נמסרה לרוכש או ניתנה לפקודתו.

בנוסף, החוק קובע הגבלות על שימוש בשיקים והסבתם, בין היתר, כמפורט להלן:

 1. עוסק לא ייתן ולא יקבל , תשלום בשיק עבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב.

 2.  אדם לא יקבל ולא ייתן לאדם אחר תשלום בשיק העולה על סך של 5,000 ₪, עבור עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה, בלי ששמו או שם המקבל נקוב בשיק כנפרע או כנסב.

 3. אדם לא ייתן לעוסק, תשלום בשיק עבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב.

 4.  אדם לא יסב ולא יקבל שיק מוסב, מבלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.

החוק מטיל סנקציות על עוסק אשר יפר את הוראות החוק. על המפר עשוי להיות מוטל עיצום כספי. תשלום בגין העיצום הכספי לא יגרע מאחריות פלילית בשל הפרת הוראות החוק. החוק לא חל לגבי הסכמי הלוואה ועסקאות שנכרתו לפני שנת 2019 (למעט עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או מכר של זכות שכירות). וכן על שיקים שהופקדו למשמרת בבנק, בנק בדואר או אצל בעל רישיון למתן שירות פיקדון ואשראי לפני שנת 2019.