יצירת קשר

אנא מלא/י את הפרטים
ונחזור אליך בהקדם
אנא מלאו את טופס - יצירת קשר

שווי שימוש ברכב מאגר

שווי שימוש ברכב מאגר

 

בחודש אוקטובר 2014 פירסמה רשות המיסים הודעה לעיתונות בדבר אופן המיסוי של ההטבה הנובעת משימוש ברכבי מאגר של מעביד, וזאת כפי שנקבע בהסכם פשרה בין רשות המיסים לבין עובדי סגל המחקר ברפא"ל בתביעה שהוגשה בנוגע לרכבי מאגר (להלן "ההסכם"), אשר נידונה בבית המשפט המחוזי בחיפה.

 

רשות המסים הדגישה בהנחיה שפרסמה כי ההסכם נוגע רק לרכב מאגר שהשימוש בו הוא לפעילויות שוטפות של המעביד ואינו מוקצה לעובד כלשהו, ובלבד שלא הוצמד רכב אחר כלשהו לאותו עובד.

 

ההקלות שאושרו ע"י רשות המיסים במסגרת ההנחיה הינן כדלקמן:

 

אם הרכב נותר בידי העובד ללילה לצורך חניה בביתו באופן חד פעמי בחודש, ביום שבו עבד העובד עד לשעות הלילה, לא בסופי שבוע (החל מיום ה' בערב), באופן אקראי ולא שיטתי- אין צורך לזקוף שווי לעובד.

במקרים של שימוש ברכב מאגר יותר מפעם אחת בחודש, נקבע כי אם לא מדובר ברכב הנותר בידי העובד לסוף שבוע יש לזקוף שווי יחסי על פי היחס שבין מספר הימים שהרכב נותר ברשות העובד ללילה לבין מספר הימים בחודש (30 יום) ובלבד והתקיימו כל התנאים הבאים:

 

הועמד/ו לרשות העובד רכב/י מאגר (לרבות חניית לילה בחניית העובד) במהלך חודש קלנדרי מספר ימים מוגבל שאינו עולה על עשרה ימים, וכן במספר ימים מוגבל במהלך שנה קלנדרית שאינו עולה על מאה ימים.

לא הועמד לרשותו של העובד רכב אחר באותו החודש (אין לו רכב צמוד).

לא מדובר ברכב המוצמד לעובד אלא רכב מאגר המיועד לפעילויות השוטפות.

הרכב נותר בידי העובד למשך הלילה בלבד (החל מתום יום העבודה המלא של העובד בתום פעילות מחוץ למקום העבודה הקבוע והסתיים לאחר שעות העבודה הרגילות או לקראת פעילות מחוץ למקום העבודה הקבוע ביום המחרת הדורשת יציאה לעבודה לפני שעות העבודה הרגילות). הרכב יוחזר למחרת בבוקר למקום העבודה הקבוע למעט אם נדרש לפעילות כאמור לעיל ביום המחרת.

הרכב מועמד לשימוש העובד באופן אקראי ולא שיטתי בשל צרכי העבודה ועל פי אישור של הגורם המוסמך במקום העבודה.

כמו כן, רשות המיסים הבהירה את הדברים הבאים:

 

בכל מקרה שאינו עומד בכללים אלו, יש לזקוף שווי שימוש חודשי מלא.

בגין רכב מאגר אחד לא ייזקף יותר משווי שימוש חודשי מלא אחד.

המעביד חייב לקיים רישום ותיעוד באשר לקיום התנאים המפורטים בהנחיה זו.

עמדת רשות המיסים היא כי ההסכם אינו משליך על ההוראות באשר לקביעת שווי שימוש לעובד בשל רכב צמוד. לדעת רשות המיסים כאשר מדובר ברכב צמוד יש לקבוע את השווי בהתאם לתקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב), התשמ"ז-1987. יתרה מכך, לדעת רשות המיסים, באותם מקרים בהם יש שימוש פרטי ברכב או פוטנציאל שימוש כאמור, יש לזקוף שווי לעובדים, גם אם לא מדובר ברכב צמוד במשמעות הרגילה של המושג (למשל- רכב הנותר בחניית העובד).

0.1925796